AT Group d.o.o. Sarajevo

AT Group d.o.o je osnovan 2006.godine u Sarajevu kao potreba da se tržištu BiH ponudi što kvalitetnija usluga u sferi prodaje računara i računarske opreme, a naročito kvalitetnog servisiranja i održavanja istih. AT Group je kompanija u 100% domaćem privatnom vlasništvu. Za kratko vrijeme proširili smo našu djelatnost na usluge vođenja poslovnih i finansijskih knjiga, tj. KNJIGOVODSTVENI SERVIS. U ponudi imamo aplikativni software WICO koji smo lično razvili i koji je našao veliku primjenu u malim, srednjim i velikim poduzećima, za vođenje vlastitog robno-materijalnog, komercijalnog i finansijskog knjigovodstva. Ovlašteni smo distributeri i serviseri fiskalnih uređaja većine certifikovanih proizvođača. Najveće bogatsvo naše kompanije su njeni uposlenici. Broj pravnih lica sa kojima sarađujemo je svakog dana sve veći. Trudit ćemo se da svojim radom i ubuduće budemo sebi najbolja reklama. AT Group na facebook.

Img Img

Veoma je važno!

Za pravilnost i istinitost podataka u bilansima, odgovoran je direktor firme. Veoma bitno je dakle, da znate kome ste povjerili vođenje poslovnih knjiga i izradu računovodstvenih izvještaja.

Šta je knjigovodstvo i zašto je značajno?

Jedan od glavnih saradnika svakog privrednika jeste njegov knjigovođa. Ovo posebno važi za mala preduzeća, u kojima najčešće jedna osoba ili njih nekoliko preuzimaju veliki broj poslova. U takvim uslovima se i od knjigovođe očekuje da pokrije više od samog vođenja knjiga. On će biti savjetnik i osoba od povjerenja koja će pomagati privredniku da svoje poslovanje vodi uspješno i u zakonskim okvirima. Definicija kaže: „Knjigovodstvo je poslovna funkcija čiji je zadatak da bilježi poslovne promijene u poslovanju koje se odražavaju na imovinu, obaveze, kapital, prihode i troškove privrednog subjekta.“ Ukratko, knjigovodstvo vodi računa o svemu što je od vrijednosti u vašem privrednom društvu, bilo da su u pitanju materijalna sredstva (nameštaj, računari, vozila…) ili nematerijalne vrjednosti (softver, patenti…), zaključno sa vašim ljudskim kapitalom ili ti vašim zaposlenima.

Poslovna dokumentacija.

Knjigovođa je neka vrsta biografa vašeg biznisa. On bilježi finansijski život preduzeća. S tim što vas ne prati u stopu i gleda šta vi radite, već to saznaje posredstvom dokumentacije koju mu vi dostavite. U radu svake firme nastaje veliki broj dokumenata. Oni mogu biti INTERNI (nastaju u firmi za potrebe firme) ili EXTERNI (dokumentacija koja se razmijenjuje sa drugima). Eksterna dokumentacija može biti ulazna i izlazna. Ulazni računi su oni koje primamo od dobavljača, a izlazni oni koje sami kreiramo i ispostavljamo našim kupcima. Sa aspekta knjigovodstva, dokumentacija je vrlo važna. Kaže se da je ona osnov za knjiženje. A to znači da knjigovođa iz dokumentacije saznaje šta se desilo u poslovanju firme i na koji način se to odrazilo na njenu imovinu, obaveze, prihode ili rashode, te ove promjene bilježi u poslovnim knjigama (knjiži dokumenta). Ipak, nije svaki dokument predmet obrade u knjigovodstvu. Samo isprava koja zadovoljava određene uslove, biće evidentirana. Ove isprave nazivaju se vjerodostojnim računovodstvenim ispravama. To su pisani dokumenti ili elektronski zapisi o nastaloj poslovnoj promijeni, koji obuhvataju sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama, prije svega opis poslovne promijene.